Preek van de week Elke week een nieuwe preek
    
  7 december - tweede adventszondag afdrukken 
 

Prekenlijst

Startpagina

Archieven

Register

Prekenportaal

Zondagsvieringen

Dominicanen

 

Lezingen:

Jesaja 40,1-5.9-11
Marcus 1,1-8

Tekst van viering

U kunt reageren
op deze preek:

Commentaar

 


Gedoopt met heilige Geest

 

Hoe ouder je wordt, hoe meer je de neiging hebt achterom  te kijken naar wat voorbij is. Bij jezelf ontdek je dan hoe bepaalde gebeurtenissen in je leven en in de samenleving een beslissende invloed gehad hebben op je manier van denken en leven. Scharniermomenten zou je ze kunnen noemen. Momenten waarop een ommekeer gebeurt. Het oude doet het niet meer en iets nieuws kondigt zich aan.
De studentenrevolte van mei ‘68, was zo’n scharniermoment. Dit jaar, veertig jaar na ‘68, is daarover in tijdschriften en kranten uitvoerig geschreven.
Ook in de katholieke kerk hunkerde men in die tijd naar vernieuwing. ’aggionamento!’ klonk het. Weg uit de verstarring! Openheid naar de wereld toe! In de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie zijn die nieuwe inzichten onder woorden gebracht.
Hoe komt zo’n drang naar verandering en levensvernieuwing telkens weer op gang? Vanuit die vraag willen wij de evangelietekst van vandaag benaderen.

Hoe is het christendom als nieuwe beweging binnen het jodendom begonnen?
Spontaan zou je antwoorden: met de geboorte van Jezus van Nazaret, die de Christus wordt genoemd, ’de zoon van God’.

Neen, schrijft de evangelist Marcus, het is begonnen in de woestijn waar een op het eerste gezicht wat zonderlinge man met een fanatieke gedrevenheid opriep tot levensvernieuwing. Johannes was zijn naam. Hij probeerde oude profetische teksten weer tot leven te brengen. Teksten van hoop en bemoediging, die de mensen uitnodigden op weg te gaan en een nieuw leven te beginnen.

‘Neem au sérieux wat daarin staat en doe wat God van u vraagt. Laat hem binnen in uw leven. Geef hem de plaats die hem toekomt en keer u af van het kwaad’, zo zou je zijn prediking kunnen omschrijven.
Wie bereid was zich te bekeren kon zich door Johannes laten dopen. Eén van de mensen die zich bij Johannes aansloten was Jezus uit Nazaret.

Zo is het begonnen. Als de schreeuw van een man in de woestijn die oproept tot levensvernieuwing. God binnenlaten in je leven en hem de ereplaats geven en doen wat hij vraagt: recht en gerechtigheid onder de mensen.

Op het moment dat Johannes Jezus wilde dopen besefte hij dat zijn volgeling groter zal zijn dan hijzelf. De leerling wordt groter dan de meester. Want datgene waar Johannes naar uitkeek zal met Jezus in vervulling gaan. Hij zal het redding brengen en nieuw leven brengen. ‘Ik doop met water’, zegt Johannes. ‘Hij zal dopen met  heilige Geest.’

Jezus kan je van binnenuit bezielen met de geestkracht van God. Die geestkracht kan blinden doen zien, doven doen horen en kreupelen weer op weg doen gaan. Zoals een dode, dorre woestijn kan opbloeien, zo worden ook zij opnieuw tot leven gewekt en komen weer tot bloei.

Jezus is de ‘Zoon van God’. Geen titel is groot genoeg om aan te duiden wat hij betekend heeft voor de toekering van God naar de mensen en van de mensen naar elkaar.

Abel Hertzberg schreef ergens in een van zijn brieven: ’’Zoals er mensen zijn die zingen, niet omdat ze dit willen, maar omdat er een stem in hen oprijst, zo zijn er ook mensen die geloven, niet uit angst en niet uit hoop op beloning, maar omdat zij krachtens hun wezen niet anders kunnen."

Pas op dat niveau kan je spreken van echte levensvernieuwing: wanneer in ons een diepere werkelijkheid aan het woord komt, die ons boven alle oppervlakkigheid uittilt en ons antwoord geeft op de diepste levens- en zinvragen.

Ons leven is in God geborgen. Ook al beseffen we dat we voortdurend falen in ons doen en laten of dat we in ons menszijn dikwijls mateloos te kort schieten. We zijn niet wie we zouden willen zijn. En toch mogen we erop vertrouwen dat we geborgen blijven in een eeuwige liefde die ons niet laat vallen, maar ons telkens weer oproept tot levensvernieuwing. Dat is het grootste geschenk, een goddelijk geschenk, een geschenk dat verlossing en eeuwig leven in zich draagt.

Naar dat geschenk mogen we speciaal in de advent uitzien. De advent is immers de periode waarin we hunkeren naar een wereld van vrede en gerechtigheid, naar levensvernieuwing en verlossing.

Gerard Braet o.p., Knokke

 
  Prekenlijst